วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บะจ่าง ประจำปี 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณเวทีสร้างสรรค์ ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและแสดงละครของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

English Camp

English Camp

                โดยคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ผู้เข้าร่วม     1. นางสาวชีรตา         ขันแก้ว
                        2. นางสาวศิริวรรณ    ใจชื่น
                        3. นางสาวชุติมา        แก้วสุวรรณ
         วันที่    9-10    มิถุนายน  2558
              กิจกรรม   พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้ผ่านการสำรวจประเทศผู้ใช้
     ภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 5 สถานี ดังนี้
                             สถานีที่ 1 : America
                                          2 : Australia 
                                          3 : Canada
                                          4 : UK
                                          5 : New Zealand
                   ในสถานีทั้ง 5 อาจารย์  ต่างชาติจะให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ
      สัญลักษณ์ประจำชาติ ลักษณะ เมือง ผู้คน การใช้ชีวิต รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง
      จากประเทศนั้นๆ  ผ่านการสอดแทรกไวยากรณ์และเทคนิคการสอนที่สามารถ
      นำมาปรับใช้ให้แก่ นักเรียน ได้
...

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการเรียนการสอน #ภาษาจีน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การจัดการเรียนการสอน #ภาษาจีน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : คุณครูสุภาวดี สวัสดี

เนื้อหาในการเรียนการสอน :

การจัดการเรียนการสอน #Basic English ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2การจัดการเรียนการสอน #Basic English ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : คุณครูกัลยาภัสร์ ลอยศักดิ์

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการเรียนการสอน #Basic English ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3การจัดการเรียนการสอน #Basic English ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : คุณครูศศิชา สิงห์วี

เนื้อหาในการเรียนการสอน :
Past Continuous Tense

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน