วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ENGLISH CAMP 2016 “RECONNECT REJOIN RELINK”

English Camp 2016
“Reconnect Rejoin Relink”


การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) เป็นการจัดประสบการณ์เรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้บรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยแยกเป็น  5 ฐาน เชน การใช้เกมส์ตางๆ เพลง ฯลฯ กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา รวมทั้งสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ  สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะค่ายภาษาอังกฤษจัดขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี และเปิดพิธี โดยบาทหลวงสมเกียรติ   จูรอด
รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีระดับมัธยม  เป็นการจัดค่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี 2/4 (ห้องศักยภาพภาษาอังกฤษ) จำนวน 93 คน มีครูไทย
ครูต่างชาติ (Filipinos) และพี่เลี้ยง(สภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือขณะร่วมกิจกรรม ต่างๆในครั้งนี้

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Rotation Activity) ที่จัดขึ้นครั้งนี้  ประกอบด้วย 5 ฐาน ดังต่อไปนี้ 
Station 1:  Twisted Tongues
Station 2:  Hunt the Words Game
Station 3:  Charades Game
Station 4:  A trip to the Solar System
Station 5:  Thunder Games Show

·       กิจกรรมในฐานต่างๆ เป็นคำถามสั้น ๆ (Questions from teachers) คำศัพท์ (word  practice) มิตรสัมพันธ์  (friendship)  ฝึกให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
·       Ice-breaking, Songs and Games เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพลง และเกมส์ รวมกลุ่มที่นักเรียนสนใจ

การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษและมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
<!--เริ่มต้นแถวที่ 1 -> <!--เริ่มต้นแถวที่ 2 ->