วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Loy Krathong Festival

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทงภาษาอังกฤษ
Loy Krathong Day is one of the most popular festivals of Thailand celebrated annually on the Full-Moon Day of the Twelfth Lunar Month. It takes place at a time when the weather is fine as the rainy season is over and there is a high water level all over the country.

วันลอยกระทงคือ หนึ่งในเทศกาลที่เป็นนิยมมากที่สุดของไทย ซึ่งเฉลิมฉลองทุกปีในวันเพ็ญของเดือนที่สิบสองตามปฏิทินจันทรคติ ในช่วงนี้อากาศจะดีเพราะฤดูฝนก็ได้พ้นผ่านแล้ว และระดับน้ำก็สูงเต็มตลิ่งทั่วทั้งประเทศ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Food Festival

...


Food Festival
               กิจกรรม Food festival เป็นการเเข่งขันการทำอาหารของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 58 ในเวลา 10.50-12.10 โดยใช้ความสามารถของนักเรียนในการเเข่งขันทำอาหาร