วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ครูใหม่ ครูอาสาสมัคร นักศึกษาฝึกสอน (ภาษาจีน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ Hanban ส่งครูอาสามัครจีนรุ่นที่ 13เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจำนวน 5 คน ให้กับทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ทั้งนี้ ที่ทำการมหาวิทยาลัยจีน ประจำประเทศไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาจีนมาฝึกสอนตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน (1 เทอม) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงโดยประมาณวันที่ 25 กันยายน 2557 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 คน และทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งนักศึกษาฝึกสอน สาขาการสอนภาษาจีน จำนวน 5 คน ให้กับทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ด้วยเช่นกัน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นักศึกษาฝึกสอน (ภาษาจีน)สาขา การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นายชาฤทธิ์ แซ่เติ๋น
2. นายสุกฤษฏ์ แซ่โง้ว
3. นางสาวสุธิดา ขณะฤกษ์
4. นางสาวสุพัชฌา เชาวสก
5. นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร

ครูอาสาสมัครจีน (HanBan)
1. Miss Xu Bing
- Teach Chinese as the second language Wuhan Institute of Technology
2. Miss Cai Rui Fang
- Teach Chinese as the second language Jimei University
3. Miss Xu Lan Zhen
- Guang Xi Teacher’s Education University Foreign Secretary
4. Miss Yang Wei Ran
- Teach Chinese as the second language Tianjin Foreign Studies University
5. Miss Dongli
- Chinese language and literature Hebei Normal University

นักศึกษาฝึกสอน (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยยูนนาน
1. Mr. Liu Yan Lin (ป.ตรี)
- Teach Chinese as a foreign language Yunnan University
2. Mr. Liu Dong (ป.ตรี)
- Teach Chinese as a foreign language Yunnan University
3. Miss Hu Min Hui (ป.โท)
- Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
4. Miss Yin Xiao li (ป.โท)
- Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
5. Miss Bi Gu ying (ป.โท)
- Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

ครูสอนภาษาจีนใหม่ ปีการศึกษา 2557
1. นางสาววันวิสา พรหมมา (สอนระดับชั้น ม.4 – ม.5)
- สาขา การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
หมายเหตุ
- รอการอัพเดทภาพถ่ายรายบุคคลกิจกรรมเทศกาลไหว้”บ๊ะจ่าง”

วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนจีน และวันนี้ 2 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมวดภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้บ๊ะจ่าง ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งจัดในช่วงเวลา 11.45-12.15 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งภายในิจกรรม มีการอธิบายความเป็นมาของเทศกาลไหว้ บ๊ะจ่าง และก็ตามด้วยการแสดงละครสั้นเกี่ยวกับ บ๊ะจ่าง แสดงโดยโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และปิดท้ายด้วยการตอบคำถามและแจกรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เอกสารแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม
https://docs.google.com/file/d/0BzeHguUwJOubMHVBVmM4UVVNcWtXNkZwenJTSDZHV012