วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

English Camp

English Camp

                โดยคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ผู้เข้าร่วม     1. นางสาวชีรตา         ขันแก้ว
                        2. นางสาวศิริวรรณ    ใจชื่น
                        3. นางสาวชุติมา        แก้วสุวรรณ
         วันที่    9-10    มิถุนายน  2558
              กิจกรรม   พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้ผ่านการสำรวจประเทศผู้ใช้
     ภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 5 สถานี ดังนี้
                             สถานีที่ 1 : America
                                          2 : Australia 
                                          3 : Canada
                                          4 : UK
                                          5 : New Zealand
                   ในสถานีทั้ง 5 อาจารย์  ต่างชาติจะให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ
      สัญลักษณ์ประจำชาติ ลักษณะ เมือง ผู้คน การใช้ชีวิต รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง
      จากประเทศนั้นๆ  ผ่านการสอดแทรกไวยากรณ์และเทคนิคการสอนที่สามารถ
      นำมาปรับใช้ให้แก่ นักเรียน ได้
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น