วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรม “Story Telling”

            ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2558 ได้จัดกิจกรรม "Story Reading Contest" เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 11:50 น. ณ บริเวณห้องประชุมอาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม Story Reading Contest   ขึ้นในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 เป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ 
ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

      รางวัลชนะเลิศ

          ด.ญ. กรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ   ม.3/10 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          ด.ช. ศิวัช เอี่ยมเมือง   ม.1/6 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          ด.ช. ณัฐพัฒน ชีพสัตยากร   ม.3/10 

      รางวัลชมเชย 

          1.ด.ญ.ประวีณา สุรณาภรณ์ชัย   ม.1/2 

          2.ด.ญ.ฮันน่า เอคเฮิร์สท์   ม.2/1 

          3.ด.ญ.สโรชา เรี่ยมศร   ม.2/1 ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      รางวัลชนะเลิศ

          นางสาวณัชชารีย์ ปัญจะรัศมี   ม.6/1 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นางสาววรดา พุทธคำ   ม.6/1 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล   ม.4/4 

      รางวัลชมเชย 

          1.นางสาวปิยาพัชร ศรีสุนทรพาณิชย์   ม.4/1 

          2.นางสาวธิดาพร หวังแนบกลาง   ม.4/1 

          3.นางสาวงามพรรณ เล็กเปี่ยม   ม.5/5 

ผู้รายงานข่าว : คุณครูโลเรตต้า ดอกพรม
ภาพกิจกรรม Story Reading Contest : นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น