วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันวาเลนไทน์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วันวาเลนไทน์

วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day)

             มีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโน่ซึ่ง เป็นราชินีแห่งเหล่าเทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรู้จักเธอในนามของเทพธิดา แห่งอิสตรีและการแต่งงาน และในวันถัดมาคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นวันเริ่มต้นงานเลี้ยงของเด็กหนุ่มและเด็กสาว ต่อมาใน รัชสมัยจักรพรรดิคลอดิอัส ที่ 2 (Emperor Claudius II) แห่งกรุงโรม ที่มีกษัตริย์ ใจคอดุร้ายและทรงนิยม การทำสงครามนองเลือด และทรงห้ามการจัดพิธีหมั้นและแต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาด

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Merry Christmas


      เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ "พระเยซู" ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่วนั่นเอง ดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ENGLISH CAMP 2016 “RECONNECT REJOIN RELINK”

English Camp 2016
“Reconnect Rejoin Relink”


การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) เป็นการจัดประสบการณ์เรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้บรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยแยกเป็น  5 ฐาน เชน การใช้เกมส์ตางๆ เพลง ฯลฯ กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา รวมทั้งสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ  สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะค่ายภาษาอังกฤษจัดขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี และเปิดพิธี โดยบาทหลวงสมเกียรติ   จูรอด
รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีระดับมัธยม  เป็นการจัดค่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี 2/4 (ห้องศักยภาพภาษาอังกฤษ) จำนวน 93 คน มีครูไทย
ครูต่างชาติ (Filipinos) และพี่เลี้ยง(สภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือขณะร่วมกิจกรรม ต่างๆในครั้งนี้

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Rotation Activity) ที่จัดขึ้นครั้งนี้  ประกอบด้วย 5 ฐาน ดังต่อไปนี้ 
Station 1:  Twisted Tongues
Station 2:  Hunt the Words Game
Station 3:  Charades Game
Station 4:  A trip to the Solar System
Station 5:  Thunder Games Show

·       กิจกรรมในฐานต่างๆ เป็นคำถามสั้น ๆ (Questions from teachers) คำศัพท์ (word  practice) มิตรสัมพันธ์  (friendship)  ฝึกให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
·       Ice-breaking, Songs and Games เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพลง และเกมส์ รวมกลุ่มที่นักเรียนสนใจ

การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษและมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
<!--เริ่มต้นแถวที่ 1 -> <!--เริ่มต้นแถวที่ 2 ->

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

FOOD FUN FAIR FEST 2016


ภาพกิจกรรม FOOD FUN FAIR FEST 2016 ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559Credit รูปภาพ: Facebook :Soontorn T Panbusarakam
                :Kwang Zii
                        :Ultravan Seven
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016

กลุ่มสาะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เวลา 11.40-12.10 น.


     วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Food Fun Fair Fest 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสภาพจริง เรียนรู้้วัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารของแต่ละชนชาติ เรียนรู้จักการนำความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ มาใช้ในการนำเสนอกิจกรรมและที่สำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นกลุ่ม การวางแผนงาน การใช้กระบวนการไตร่ตรองมาใช้้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ครูชุมพร  ศรีนุกุลชัย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.5 เป็นผู้รับผิดชอบ และขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

วันครู
                     คำขวัญวันครู 2559  "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปีพุทธศักราช 2559